Regulamin przyznawania Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. Ustanawia się następujące Międzynarodowe Nagrody Żeglarskie Szczecina, zwane dalej Nagrodą lub łącznie Nagrodami:

 1. Nagroda imienia kapitana Ludomira Mączki;
 2. Rejs Roku – Nagroda imienia Wyszaka;
 3. Żeglarz Roku;
 4. Regatowiec Roku – Nagroda imienia kapitana Kazimierza „Kuby” Jaworskiego;
 5. Popularyzacja Żeglarstwa – Nagroda imienia kapitana Kazimierza Haski;
 6. Nagroda Kota Umbriagi;
 7. Wydarzenie Żeglarskie;
 8. Trener Roku – Nagroda imienia Teodora Czarneckiego;
 9. Żeglarska Nagroda Specjalna imienia Aleksandra Doby.

 

§  2

 1. Nagrody przyznaje się żyjącej osobie fizycznej, grupie osób fizycznych, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, zwanym dalej podmiotem lub łącznie podmiotami.
 2. Nagrody przyznaje się za osiągnięcia w roku poprzedzającym rok przyznania Nagród,
  z zastrzeżeniem § 4
 3. Temu samemu podmiotowi w danym roku może zostać przyznana tylko jedna spośród Nagród wymienionych w § 1 pkt 2-9. Nagroda ta może być przyznana obok nagrody, o której mowa w § 1 pkt.1
 4. Ilekroć, zgodnie z niniejszym Regulaminem, wymagany jest związek z Polską, Pomorzem Zachodnim lub Pomorzem Przednim, oznacza to spełnienie odpowiednio, przynajmniej jednego z poniższych kryteriów:
  1. posiadanie miejsca zamieszkania odpowiednio w Polsce, na Pomorzu Zachodnim lub Pomorzu Przednim,
  2. prowadzenie działalności żeglarskiej lub marynistycznej odpowiednio w Polsce, na terenie Pomorza Zachodniego lub Pomorza Przedniego,
  3. propagowanie żeglarstwa odpowiednio w Polsce, na terenie Pomorza Zachodniego lub Pomorza Przedniego.
 5. Nagrody mogą być przyznane także członkom i wychowankom Stettiner Yacht Clubu z siedzibą w Lubece.

 

§ 3

 1. Organizatorem Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina jest Prezydent Miasta Szczecin.
 2. Podmiotem realizującym zadanie jest Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o.

 

Rozdział 2.

Nagrody

§ 4

 1. Nagroda imienia kapitana Ludomira Mączki jest Nagrodą ogólnopolską i międzynarodową, przyznawaną „Za wierność idei swobodnego żeglowania”.
 2. Nagrodę może otrzymać żeglarz posiadający związek z Polską lub Pomorzem Przednim, żeglarz polonijny.
 3. Nagroda, o której mowa w ust. 1 może zostać przyznana za:
  1. nieprzeciętne osiągnięcie żeglarskie, które miało miejsce w ciągu dwóch lat poprzedzających rok przyznania Nagrody;
  2. dokonania związane z kulturą morską, za które uznaje się między innymi: wyreżyserowanie filmu o tematyce żeglarskiej/morskiej, napisanie książki o tematyce żeglarskiej/morskiej, prowadzenie działalności publicystycznej o tematyce żeglarskiej/morskiej lub propagowanie kultury marynistycznej przez okres nie krótszy niż 15 lat;
  3. całokształt działalności w dziedzinie żeglarstwa, pod warunkiem prowadzenia co najmniej
   20-letniej działalności w tej dziedzinie.
 1. Laureat Nagrody, o której mowa w ust. 1, otrzymuje: rzeźbę – statuetkę LUDOMIRA, przedstawiającą kapitana Ludomira Mączkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10.000 złotych netto (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
 2. Imię i nazwisko laureata umieszczone zostanie na tablicy informacyjnej w Alei Żeglarzy w Szczecinie.
 3. W przypadku, gdy laureatami Nagrody, o której mowa w ust. 1, zostanie grupa osób fizycznych, rzeźbę – statuetkę LUDOMIRA przekazuje się na ręce laureata najstarszego wiekiem lub wskazanemu przedstawicielowi laureatów, natomiast nagroda pieniężna zostaje podzielona na równe części pomiędzy laureatów.
 4. Wniosek o przyznanie Nagrody, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

§ 5

 1. Rejs Roku – Nagroda imienia Wyszaka jest Nagrodą przyznawaną za wybitny rejs, który zakończył się w roku poprzedzającym rok przyznania Nagród.
 2. Nagrodę przyznaje się, jeżeli spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
  1. kapitan (sternik) jachtu, którym odbyto rejs, posiada związek z Pomorzem Zachodnim lub Pomorzem Przednim;
  2. większość załogi jachtu, którym odbyto rejs, stanowili żeglarze posiadający miejsce zamieszkania na Pomorzu Zachodnim lub Pomorzu Przednim;
  3. jacht, którym odbyto rejs, w trakcie rejsu, był zarejestrowany na Pomorzu Zachodnim lub Pomorzu Przednim.
 3. Laureatem Nagrody zostaje kapitan (sternik) jachtu.
 4. Wniosek o przyznanie Nagrody, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

§ 6

 1. Żeglarz Roku jest Nagrodą przyznawaną za szczególne osiągnięcia związane z żeglarstwem.
 1. Nagrodę może otrzymać żeglarz posiadający związek z Pomorzem Zachodnim lub Pomorzem Przednim.
 2. Wniosek o przyznanie Nagrody, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

 

§ 7

 1. Regatowiec Roku – Nagroda imienia kapitana Kazimierza „Kuby” Jaworskiego jest Nagrodą przyznawaną za nieprzeciętne sukcesy w żeglarstwie wyczynowym.
 2. Nagrodę może otrzymać żeglarz regatowy posiadający związek z Pomorzem Zachodnim lub Pomorzem Przednim, który osiągnął nieprzeciętne sukcesy w żeglarstwie wyczynowym.
 3. Wniosek o przyznanie Nagrody, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.

 

§ 8

 1. Popularyzacja żeglarstwa – Nagroda imienia kapitana Kazimierza Haski jest Nagrodą przyznawaną za szeroko pojętą popularyzację żeglarstwa, między innymi poprzez działania w sferze kultury, sportu i turystyki, mającą szczególne znaczenie dla Szczecina, Pomorza Zachodniego i Pomorza Przedniego.
 2. Wniosek o przyznanie Nagrody, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik 5 do Regulaminu.

 

§  9

 1. Nagroda Kota Umbriagi jest Nagrodą przyznawaną za znaczące osiągnięcia związane
  z żeglarstwem lub jego popularyzację.
 2. Nagrodę może otrzymać osoba fizyczna lub grupa osób fizycznych, w wieku od 6 do 14 lat oraz inne podmioty krzewiące żeglarstwo wśród dzieci, mające związek z Pomorzem Zachodnim lub Pomorzem Przednim.
 3. Wniosek o przyznanie Nagrody, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik 6 do Regulaminu.

 

§ 10

 1. Wydarzenie Żeglarskie jest Nagrodą, którą wyróżnia się imprezę o tematyce żeglarskiej
  lub inne nieprzeciętne zdarzenie z nią związane, które zostało zorganizowane na terenie Szczecina, Pomorza Zachodniego lub Pomorza Przedniego.
 2. Wydarzeniem, o którym mowa w ust. 1 są w szczególności: regaty, uroczystości żeglarskie, koncerty, festiwale, wystawy.
 3. Wniosek o przyznanie Nagrody, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik 7 do Regulaminu.

 

§ 11

 1. Trener Roku – Nagroda imienia Teodora Czarneckiego jest Nagrodą przyznawaną wyróżniającym się trenerom, szkoleniowcom, instruktorom żeglarstwa i innym osobom wspierającym proces szkolenia żeglarzy, zarówno regatowych, jak i turystycznych, mającym miejsce zamieszkania na Pomorzu Zachodnim lub Pomorzu Przednim.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Nagroda może być przyznana także za całokształt działalności w dziedzinie szkolenia żeglarzy.
 3. Wniosek o przyznanie Nagrody, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik 8 do Regulaminu.

 

§ 12

 1. Żeglarska Nagroda Specjalna imienia Aleksandra Doby jest Nagrodą przyznawaną za działalność związaną z żeglarstwem, sportami wodnymi lub marynistyką, nie kwalifikującą się do przyznania Nagród, o których mowa w §1 pkt 1 – 8.
 2. Wniosek o przyznanie Nagrody, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik 9 do Regulaminu.

 

Rozdział 3.

Tryb zgłaszania kandydatów do Nagród  i wyboru Podmiotów nominowanych do przyznania Nagród

 

§ 13

 1.  Do zgłaszania kandydatów uprawnieni są:
  1. członkowie Kapituły Nagród;
  2. instytucje publiczne, związki, stowarzyszenia, fundacje, organizacje i kluby żeglarskie;
  3. osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Zgłoszenie kandydata nieposiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych wymaga zgody rodzica lub opiekuna prawnego kandydata. Zakres odpowiednio władzy rodzicielskiej oraz opieki dokonującego zgłoszenia musi umożliwiać dokonanie zgłoszenia zgodnego z niniejszym Regulaminem.

 

§ 14

 1. Zgłoszenia do Nagród wymienionych w § 1, dokonywane są:
  1. na wnioskach, które stanowią odpowiednio załączniki nr 1-9 do Regulaminu lub
  2. za pomocą formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej nagrodyzeglarskie.szczecin.pl.
 2. Zgłoszenia do Nagród, o których mowa w ust. 1, należy:
  1. w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 – po wypełnieniu wniosku, przesłać na adres email: nagrody.zeglarskie@zstw.szczecin.pl lub dostarczyć na adres: Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o., ul. T.Wendy 8, 70-655 Szczecin,
  2. w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 – wypełnić i wysłać za pośrednictwem formularza elektronicznego, znajdującego się na stronie internetowej nagrodyzeglarskie.szczecin.pl
 1. Osoba zgłaszająca kandydata do Nagrody powinna dołączyć do składanego wniosku:
  1. w przypadku kandydata będącego osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych – oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na zgłoszenie, na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie jego wizerunku (wzory załączone są na stronie internetowej www. nagrodyzeglarskie.szczecin.pl/zgloszenia/),
  2. w przypadku kandydata będącego osobą fizyczną nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych – zgodę rodzica lub opiekuna prawnego kandydata na dokonanie zgłoszenia, zgodę rodzica lub opiekuna prawnego kandydata na przetwarzanie danych osobowych kandydata oraz zgodę rodzica lub opiekuna prawnego kandydata na rozpowszechnianie wizerunku kandydata (wzory załączone są na stronie internetowej www. nagrodyzeglarskie.szczecin.pl/zgloszenia/).
 1. Zgłoszenia nie podlegają rozpatrzeniu w przypadku gdy zostaną złożone niezgodnie z ust. 1 lub gdy nie zostaną do nich dołączone oświadczenia, o którym mowa w ust. 3.
 2. Zabronione jest zamieszczanie w zgłoszeniach jakichkolwiek treści, które naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub jakiekolwiek prawa osób trzecich.
 3. Zgłaszający ponosi pełną, wyłączną odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych, a także autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich w związku z przesłanym zgłoszeniem.
 4. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami przeciwko Gminie Miasto Szczecin, Organizatorowi lub Żegludze Szczecińskiej Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. z tytułu naruszenia praw, o których mowa w ust. 6, zgłaszający zobowiązany jest do zaspokojenia roszczeń i zwolnienia odpowiednio Organizatora, Gminy Miasto Szczecin oraz Żeglugi Szczecińskiej Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. od wszelkich zobowiązań, jakie mogą powstać z tego tytułu.
 5. W przypadku gdy zgłaszający przekaże wraz ze zgłoszeniem utwór, w tym zdjęciowy, filmowy lub tekstowy, wraz z jego przekazaniem, udziela Gminie Miasto Szczecin oraz Żegludze Szczecińskiej Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. bezpłatnie, na czas nieoznaczony, nieograniczonej co do miejsca, licencji niewyłącznej na wielokrotne wykorzystywanie dostarczonych utworów (fotografii, fragmentów nagrań wideo w formie analogowej lub cyfrowej oraz tekstów). Udzielenie licencji nie ogranicza swobody autora do korzystania z przynależnych mu autorskich praw majątkowych do wyżej wymienionych utworów wobec innych podmiotów.
 6. Organizator i Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania utworów, o których mowa w ust. 8, dla potrzeb związanych z organizacją i przyznawaniem Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina, a w szczególności do ich utrwalania dowolną techniką, obróbki (w tym wprowadzania zmian w niezbędnym zakresie) oraz publikowania w Internecie, drukiem, w mediach społecznościowych, powielania ich w materiałach drukowanych, na stronach internetowych, nośnikach elektronicznych oraz udostępniania ich w celach informacyjnych w środkach masowego przekazu oraz wydawnictwach zwartych zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem autorskim.
 7. Materiały przekazane lub dostarczone w zgłoszeniach nie podlegają zwrotowi.
 8. Zgłoszenia kandydatur do Nagród przyjmowane są w terminie od 10 stycznia do 15 lutego każdego roku.

 

§ 15

 1. Spośród zgłoszonych kandydatów do Nagród, Kapituła Nagród wskazuje Prezydentowi Miasta Szczecin po trzy nominowane Podmioty do każdej z Nagród.
 2. Lista Podmiotów nominowanych do przyznania Nagród zostanie podana do publicznej wiadomości do dnia 10 marca każdego roku i opublikowana na stronie internetowej Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina: nagrodyzeglarskie.szczecin.pl.

 

§ 16 W przypadku braku zgłoszenia kandydatur do poszczególnych Nagród lub gdy zgłoszone kandydatury nie będą licowały z prestiżem Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina członkowie Kapituły mogą w danym roku odstąpić od nominowania kandydatów do danej Nagrody.

 

 

Rozdział 4.

Kapituła Nagród

§ 17

 1. W skład Kapituły Nagród wchodzą osoby, które są autorytetami w dziedzinie żeglarstwa, kultury morskiej lub gospodarki morskiej oraz przedstawiciele Gminy Miasta Szczecin.
 2. Skład Kapituły Nagród rekomenduje Biuro Prezydenta Miasta Urzędu Miasta Szczecin, po konsultacji z przedstawicielami stowarzyszeń i związków propagujących żeglarstwo.
 3. Członków Kapituły Nagród powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Szczecin w drodze Zarządzenia.
 4. W skład Kapituły Nagród wchodzi nie mniej niż 7 i nie więcej niż 13 osób.
 5. Kapituła Nagród wybiera ze swojego grona Przewodniczącego zwykłą większością głosów,
  w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy Członków Kapituły.
 6. Przewodniczący kieruje pracami Kapituły Nagród oraz przewodniczy jej obradom.
 7. W przypadku nieobecności Przewodniczącego na posiedzeniu Kapituły, obowiązki Przewodniczącego na danym posiedzeniu pełni osoba wybrana zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym przez pozostałych Członków Kapituły.
 8. Obsługę organizacyjno – biurową Kapituły Nagród zapewnia Sekretarz Nagród, pełniący rolę protokolanta, nie posiadający prawa udziału w głosowaniu i nie wchodzący w skład Kapituły Nagród, którego wskazuje Biuro Prezydenta Miasta Urzędu Miasta Szczecin.
 9. Kapituła Nagród podejmuje decyzje w drodze uchwał na podstawie „Regulaminu przyznawania Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina”.
 10. Wyboru nominowanych do Nagród Kapituła Nagród dokonuje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności ponad połowy członków Kapituły Nagród. W przypadku równej liczby głosów, rozstrzygający jest głos Przewodniczącego Kapituły Nagród.
 11. W przypadku zgłoszenia kandydatury członka Kapituły Nagród do jednej z Nagród, zostaje on wyłączony z prac Kapituły Nagród dotyczących tej Nagrody.
 12. Osoby, które nie mogą wziąć udziału w posiedzeniu Kapituły Nagród, mogą przesłać drogą mailową, za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem posłańca swoje opinie dotyczące poszczególnych kategorii Nagród, jednak nie biorą udziału w głosowaniu, z zastrzeżeniem ust. 14 poniżej,
 13. W uzasadnionych przypadkach, członkowie Kapituły Nagród mogą uczestniczyć w obradach oraz głosowaniu za pośrednictwem technicznych środków komunikacji na zasadzie wideokonferencji,
 14. Do czasu ogłoszenia laureatów podczas Gali Żeglarskiej, Członkowie Kapituły Nagród zobowiązani są do zachowania tajemnicy o przebiegu głosowania i wyłonionych kandydaturach na laureatów.
 15. Członkowie Kapituły Nagród nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach Kapituły Nagród.

 

Rozdział 5.

Przyznanie Nagród

§ 18

 1. Kapituła Nagród rekomenduje Prezydentowi Miasta Szczecin laureatów do każdej z Nagród.
 2. Nagrody przyznaje Prezydent Miasta Szczecin.
 3. Od decyzji Prezydenta Miasta Szczecin o przyznaniu Nagrody nie przysługuje odwołanie.

 

§ 19

 1. Ogłoszenie laureatów i wręczenie Nagród odbywa się na Gali Żeglarskiej organizowanej najpóźniej do końca marca każdego roku.
 2. Laureaci Nagród wymienionych w § 1 otrzymują statuetki i dyplomy okolicznościowe.
 3. W przypadku, gdy laureatami Nagrody zostanie grupa osób fizycznych, statuetkę przekazuje się na ręce laureata najstarszego wiekiem lub wskazanemu przedstawicielowi laureatów.
 4. W przypadku nieodebrania Nagrody przez okres 60 dni od dnia odbycia się Gali Żeglarskiej lub rezygnacji z Nagrody, Nagroda wraca do Organizatora.
 5. Fundatorem nagród wymienionych w § 1 pkt 1 i pkt 4-9 jest Gmina Miasto Szczecin.
 6. Fundatorem nagród wymienionych w § 1 pkt 2 i 3 jest Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski.

 

Informacje o RODO

I. Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin z siedzibą
w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1.
2. Inspektor ochrony danych w Gminie Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin. Dane kontaktowe: Inspektor ochrony danych: Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, telefon: 914245702, e-mail:iod@um.szczecin.pl
Powyższe dane kontaktowe służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio
z przetwarzaniem danych osobowych, a inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących rozpatrzenia zgłoszeń, ich procedowania i przyznawania Nagród w Międzynarodowych Nagrodach Żeglarskich Szczecina.
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania oraz procedowania zgłoszenia kandydata do Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina, a także dla celów archiwalnych w związku z wypełnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest Pana/Pani zgoda – art. 6 ust. 1 lit a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów);
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości złożenia zgłoszenia.
6. Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa oraz podmiotów działających na zlecenie administratora danych, np. podmiotu świadczącego usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii w systemach informatycznych oraz podmiotu przetwarzającego dane osobowe w imieniu Administratora tj. Żeglugi Szczecińskiej Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o., a poza tym członkom Kapituły Nagród, o której mowa w Regulaminie Przyznawania Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina.
7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
8. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres procedowania zgłoszenia kandydata do Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina, a następnie przez okres wymagany na podstawie obowiązujących przepisów dla wykonywania obowiązków archiwizacyjnych. Po upływie okresu przechowywania dane te będą nieodwracalnie usuwane lub nieodwracalnie anonimizowane.
9. Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
10. Posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie, co nie ma wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
11. Powierzenie przetwarzania danych osobowych, o których mowa w pkt 6, odbywa się na podstawie odrębnej umowy zawartej na piśmie. Umowa ta będzie zawierała postanowienia określające warunki
i zasady przetwarzania danych osobowych.
12. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.
13. Administrator nie stosuje podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym „profilowania” danych, o którym mowa w art. 4 pkt 4 RODO, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.

Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora – Gminy Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin, zamieszczona jest na stronie BIP, w zakładce „Ochrona danych osobowych/ RODO”.

A A+ A++