foto na dole - button - czytaj więcej

Szczecin, jako miasto o bogatych tradycjach żeglarskich, od 2017 poszczycić się może własnymi Międzynarodowymi Nagrodami Żeglarskimi.

Celem nagród jest popularyzacja żeglarstwa i jego tradycji; uhonorowanie ważnych osiągnięć żeglarskich (w tym związanych z Pomorzem Zachodnim i Pomorzem Przednim); kształtowanie i rozwijanie świadomości morskiej i wyróżnienie dokonań w dziedzinie wychowania morskiego dzieci i młodzieży. Kategorii, w których Prezydent Miasta Szczecin (na rekomendację członków Kapituły) przyznaje nagrody jest aż dziewięć. – Główną nagrodę jest nagroda im. kapitana Ludomira Mączki – zapowiedział żeglarz Piotr Owczarski, członek Kapituły Nagród. – Tym samym patronem zostaje znany żeglarz, podróżnik, postać, która zrosła się ze Szczecinem. Cechą szczególną tej nagrody będzie jej międzynarodowy wymiar.

 Nagrody to odpowiedź na inicjatywę środowiska żeglarskiego naszego miasta, które ma bogate tradycje i doświadczenie. Szczecin poprzez żeglarstwo buduje swój potencjał, dlatego też chcemy zwieńczyć nasze działania w tym obszarze. Chcemy wyróżniać szczególne osoby oraz instytucje, które wykazały się w żeglarstwie w sposób wyjątkowy. Myślę że poprzez godne wykorzystanie potencjału, który drzemie w tej nagrodzie, utrwalimy w świadomości społecznej, jak ważną rolę żeglarstwo pełni w życiu naszego miasta – Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.

Nagrodę imienia kapitana Ludomira Mączki może otrzymać żeglarz z terytorium Polski, Pomorza Przedniego, członek i wychowanek Stettiner Yacht Clubu i polonijny. Nagroda może zostać przyznana za:

 • nieprzeciętne osiągnięcie żeglarskie, które miało miejsce w ciągu dwóch minionych lat poprzedzających przyznanie Nagrody;
 • dokonania związane z kulturą morską (za które uznaje się między innymi: wyreżyserowanie filmu; napisanie książki o tematyce żeglarskiej/ morskiej; prowadzenie działalności publicystycznej lub propagowanie kultury marynistycznej, w czasie nie krótszym niż 15 lat);
 • za całokształt działalności w dziedzinie żeglarstwa osób, które prowadziły co najmniej 20-letnią, wybitną aktywność w tej dziedzinie.

Laureat Nagrody im. kapitana Ludomira Mączki otrzymuje: rzeźbę – statuetkę LUDOMIRA oraz 10.000 PLN netto ufundowane przez Gminę Miasto Szczecin. Imię i nazwisko laureata umieszczenie zostanie na tablicy informacyjnej w szczecińskiej Alei Żeglarzy.

Pozostałe Nagrody to:

 • Rejs Roku – Nagroda imienia Wyszaka, przyznawana jest kapitanowi (sternikowi) wybitnego rejsu, który zakończył się w roku poprzedzającym rozdanie Nagród i był związany z Pomorzem Zachodnim lub Przednim (osobą kapitana lub jachtem z załogą złożoną w większości z żeglarzy mieszkających na Pomorzu Zachodnim). Fundatorem Nagrody jest Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski.
 • Żeglarz Roku – Nagroda przyznawana jest żeglarzowi z Pomorza Zachodniego lub Przedniego za szczególne osiągnięcia związane z żeglarstwem. Fundatorem Nagrody jest Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski.
 • Regatowiec Roku – Nagroda imienia kapitana Kazimierza Kuby Jaworskiego przyznawana jest żeglarzowi regatowemu lub trenerowi regatowemu z Pomorza Zachodniego i Pomorza Przedniego, który osiągnął nieprzeciętne sukcesy w żeglarstwie wyczynowym.
 • Popularyzator żeglarstwa – Nagroda imienia Kazimierza Haski jest przyznawana za szeroko pojętą popularyzację żeglarstwa, między innymi poprzez działania w sferze kultury, sportu i turystyki,  mającą szczególne znaczenie dla Szczecina, Pomorza Zachodniego i Pomorza Przedniego. Nagroda przyznawana jest osobom fizycznym, organizacjom i instytucjom
 • Nagroda Kota Umbriagi jest wyróżnieniem przyznawanym za znaczące osiągnięcia na polu żeglarstwa lub jego propagowanie. Przeznaczono ją dla dzieci w wieku od 6 do 14 lat oraz placówek oświatowych Pomorza Zachodniego i Pomorza Przedniego a także innych podmiotów prawnych, krzewiących żeglarstwo wśród dzieci.
 • Wydarzenie Żeglarskie, jest Nagrodą, którą wyróżnia się imprezę o tematyce żeglarskiej lub inne nieprzeciętne zdarzenie z nią związane, które zostały zorganizowane na terenie Szczecina, Pomorza Zachodniego lub Pomorza Przedniego. Wydarzeniem mogą być: regaty, uroczystości żeglarskie, koncerty, festiwale, wystawy i  inne.
 • Trener Roku – Nagroda imienia Teodora Czarneckiego, nagroda przyznawana jest wyróżniającym się trenerom, szkoleniowcom, instruktorom żeglarstwa i innym osobom wspierającym proces szkolenia żeglarzy, zarówno tych regatowych, jak i turystycznych, będących mieszkańcami Pomorza Zachodniego lub Pomorza Przedniego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wyróżnienie może być przyznane także za całokształt działalności w dziedzinie szkolenia żeglarzy.
 • Żeglarska Nagroda Specjalna im. Aleksandra Doby – Nagroda przyznawana osobie, organizacji lub instytucji, za działalność związaną z żeglarstwem, wodą lub marynistyką, nie kwalifikującej się do przyznania wyżej opisanych nagród.

Kandydatów do poszczególnych nagród będą mogli zgłaszać mieszkańcy Szczecina, województwa zachodniopomorskiego i Pomorza Przedniego, a w przypadku Nagrody imienia kapitana Ludomira Mączki, także mieszkańcy całej Polski – zapowiedział Prezes Żeglugi Szczecińskiej Ireneusz Nowak, który także został Członkiem Kapituły.

Prócz tego kandydatów zgłaszać mogą także: Członkowie Kapituły oraz instytucje publiczne, związki, stowarzyszenia, fundacje, organizacje i kluby żeglarskie. Odpowiednie formularze zgłoszeniowe są opublikowane na  stronie internetowej Nagród Żeglarskich nie później niż 11 stycznia 2022 roku. Od tej daty bowiem, aż do 15 lutego, Kapituła będzie przyjmowała zgłoszenia wyłącznie drogą elektroniczną. Spośród nadesłanych kandydatur wyłonieni zostaną nominowani do poszczególnych wyróżnień.

W skład Kapituły Nagród wchodzą osoby, które są autorytetami w dziedzinie żeglarstwa, kultury morskiej lub gospodarki morskiej oraz przedstawiciele Gminy Miasta Szczecin. Członków Kapituły powołuje i odwołuje na czas swojej kadencji Prezydent Miasta Szczecin. Kapituła Nagród wskazuje Prezydentowi kandydatów na laureatów. Wyboru kandydatów dokonuje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności ponad połowy członków. W przypadku zgłoszenia kandydatury członka Kapituły Nagród do jednej z Nagród, zostaje on wyłączony z prac Kapituły dotyczących tego wyróżnienia.

Ustanowienie Nagród Żeglarskich Szczecina stanowi podkreślenie charakteru stolicy Pomorza Zachodniego jako miasta związanego z wodą, żeglarstwem i gospodarką morską, co znajduje swoje odzwierciedlenie w strategii marki Szczecin Floating Garden 2050.

A A+ A++