Regulamin

Regulamin przyznawania Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§1. Ustanawia się Międzynarodowe Nagrody Żeglarskie Szczecina, zwane dalej Nagrodami, w następujących kategoriach:
1) Nagroda imienia kapitana Ludomira Mączki;
2) Rejs Roku – Nagroda imienia Wyszaka;
3) Żeglarz Roku;
4) Regatowiec Roku – Nagroda imienia kapitana Kazimierza „Kuby” Jaworskiego;
5) Popularyzator Żeglarstwa – Nagroda imienia kapitana Kazimierza Haski;
6) Nagroda Kota Umbriagi;
7) Nagroda Kulturalna Żeglarskiego Szczecina;
8) Wydarzenie Żeglarskie;
9) Młody Żeglarz Roku;
10) Trener Roku – Nagroda imienia Teodora Czarneckiego
11) Żeglarska Nagroda Specjalna.

Rozdział 2.
Cele i założenia

§2. Nagrody ustanawia się w celu:
1) popularyzacji żeglarstwa i jego tradycji;
2) uhonorowania ważnych osiągnięć żeglarskich, w tym związanych z Pomorzem Zachodnim i Pomorzem Przednim, a także tych które są dorobkiem – Stettiner Yacht Clubu z siedzibą w
Lubece;
3) propagowania kultury morskiej, kształtowania i rozwijania świadomości morskiej;
4) wyróżnienia dokonań w dziedzinie wychowania morskiego dzieci i młodzieży.

§3. Organizatorem Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina jest Prezydent Miasta Szczecin.

Rozdział 3.
Nagrody i zasady ich przyznawania

§4.
1. Laureatem Nagrody może być żyjąca osoba fizyczna, grupa osób fizycznych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwane dalej podmiotami.
2. Podmiotom można przyznać tylko jedną Nagrodę za osiągnięcia w roku ubiegłym z zastrzeżeniem § 6 ust. 1 i § 10.
3. W każdym roku można przyznać nie więcej niż po jednej z Nagród wymienionych w § 1. Załącznik do zarządzenia Nr 531/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 grudnia 2018 r.
4. Nagrody przyznaje Prezydent Miasta Szczecin na wniosek Kapituły Nagród. Od decyzji Prezydenta Miasta Szczecin nie przysługuje odwołanie.
5. Wręczenie Nagród następuje na Gali Żeglarskiej w Szczecinie, która odbywa się każdego roku w ostatnią sobotę marca.
6. W przypadku, gdy ostatnia sobota marca przypada w czasie Świąt Wielkanocnych, wręczenie Nagród następuje w trzecią sobotę marca.
§5.
1. Nagrody określone w § 1 pkt 1-8 i 10 przyznawane są co roku, z zastrzeżeniem, że w razie braku zgłoszeń kandydatur do poszczególnych Nagród lub gdy zgłoszone kandydatury nie będą licowały z prestiżem Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina członkowie Kapituły mogą w danym roku odstąpić od przyznania Nagrody w tej kategorii.
2. Nagrody określone w § 1 pkt 9 i 11 są przyznawane okazjonalnie, nie częściej niż raz w roku.
§6.
1.Nagroda imienia kapitana Ludomira Mączki jest Nagrodą ogólnopolską i międzynarodową, którą może otrzymać żeglarz z terytorium Polski, Pomorza Przedniego, polonijny, a także członek i wychowanek Stettiner Yacht Clubu z siedzibą w Lubece.

2. Nagroda, o której mowa w ust.1 przyznawana jest „Za wierność idei swobodnego żeglowania”. Nagroda może zostać przyznana za:

a) nieprzeciętne osiągnięcie żeglarskie, które miało miejsce w ciągu dwóch minionych lat poprzedzających przyznanie Nagrody;

b) dokonania związane z kulturą morską, za które uznaje się między innymi

c) wyreżyserowanie filmu,

d) napisanie książki o tematyce żeglarskiej/morskiej,

e) prowadzenie działalności publicystycznej lub propagowanie kultury marynistycznej, w czasie nie krótszym niż 15 lat;

f) całokształt działalności w dziedzinie żeglarstwa osób, które prowadziły co najmniej 20-letnią, wybitną aktywność w tej dziedzinie.

3. Laureat Nagrody, o której mowa w ust. 1, otrzymuje: rzeźbę – statuetkę LUDOMIRA, przedstawiającą kapitana Ludomira Mączkę oraz kwotę pieniężną w wysokości 10.000 PLN netto (słownie: dziesięć tysięcy złotych) ufundowane przez Gminę Miasto Szczecin.

4. Imię i nazwisko laureata umieszczenie zostanie na tablicy informacyjnej w Alei Żeglarzy w Szczecinie.

5. W przypadku, gdy laureatem Nagrody będzie grupa osób fizycznych, nagrodę przekazuje się na ręce najstarszego wiekiem członka grupy lub przedstawiciela wskazanego przez grupę.

§7. Rejs Roku – Nagroda imienia Wyszaka jest Nagrodą przyznawaną kapitanowi (sternikowi) wybitnego rejsu, który zakończył się w roku poprzedzającym rozdanie Nagród i był związany z Pomorzem Zachodnim lub Pomorzem Przednim (osobą kapitana lub jachtem z załogą złożoną w większości z żeglarzy mieszkających na Pomorzu Zachodnim).

§8. Żeglarz Roku jest Nagrodą przyznawaną żeglarzowi z Pomorza Zachodniego lub Pomorza Przedniego za szczególne osiągnięcia związane z żeglarstwem.

§9. Regatowiec Roku – Nagroda imienia kapitana Kazimierza Kuby Jaworskiego jest Nagrodą przyznawaną żeglarzowi regatowemu z Pomorza Zachodniego i Pomorza Przedniego, który osiągnął nieprzeciętne sukcesy w żeglarstwie wyczynowym.

§10. Popularyzator Żeglarstwa – Nagroda imienia kapitana Kazimierza Haski jest Nagrodą przyznawaną osobie, która popularyzuje żeglarstwo na terenie Szczecina, Pomorza Zachodniego lub Pomorza Przedniego, w czasie nie krótszym niż 10 lat.

§11. Nagroda Kota Umbriagi jest Nagrodą, która stanowi wyróżnienie przyznawane za znaczące osiągnięcia na polu żeglarstwa lub jego popularyzację. Przeznaczono ją dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat oraz placówek oświatowych Pomorza Zachodniego i Pomorza Przedniego oraz innych podmiotów prawnych, krzewiących żeglarstwo wśród dzieci.

§12. Nagroda Kulturalna Żeglarskiego Szczecina jest Nagrodą przyznawaną osobom fizycznym i prawnym, organizacjom, stowarzyszeniom, fundacjom, instytucjom oraz innym podmiotom za działalność artystyczną lub kulturalną o tematyce morskiej (wodnej, żeglarskiej) o szczególnym znaczeniu dla Szczecina, Pomorza Zachodniego lub Pomorza Przedniego.

§13. Wydarzenie Żeglarskie jest Nagrodą, którą wyróżnia się imprezę o tematyce żeglarskiej lub inne nieprzeciętne zdarzenie z nią związane, które zostało zorganizowane na terenie Szczecina, Pomorza Zachodniego lub Pomorza Przedniego. Wydarzeniem mogą być: regaty, uroczystości żeglarskie, koncerty, festiwale, wystawy, inne.

§14. Młody Żeglarz Roku jest Nagrodą przyznawaną okazjonalnie żeglarzowi w wieku od 14 do 23 lat, będącego mieszkańcem Pomorza Zachodniego lub Pomorza Przedniego, który wyróżnił się w czasie regat lub rejsu postawą, zachowaniem godnym naśladowania lub nieprzeciętnym czynem, a jego wyróżnienie jest godne uhonorowania. Nagroda przyznawana jest konkretnej osobie.

§15. Trener Roku – Nagroda imienia Teodora Czarneckiego, Nagroda przyznawana jest osobie, będącej mieszkańcem Pomorza Zachodniego lub Pomorza Przedniego, która wyróżnia się pasją oraz zaangażowaniem w edukację początkujących żeglarzy.

§16. Żeglarska Nagroda Specjalna jest Nagrodą przyznawaną osobie, organizacji lub instytucji, za działalność związaną z żeglarstwem, wodą lub marynistyką, nie kwalifikującej się do przyznania wyżej opisanych nagród.

§17. Nagrody określone w § 7-15 mogą być przyznane także członkom i wychowankom Stettiner Yacht Clubu z siedzibą w Lubece.

§18. 

 1. Laureaci Nagród wymienionych w § 1 pkt 2-11 otrzymują statuetki i dyplomy okolicznościowe.
 2. Fundatorem nagród wymienionych w § 1 pkt 1, 4-11 jest Gmina Miasto Szczecin.
 3. Fundatorem nagród wymienionych w § 1 pkt 2 i 3 jest Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski.

Rozdział 4.
Tryb zgłaszania kandydatów do Nagród i ogłoszenie listy nominowanych

§19. Do zgłaszania kandydatów uprawnieni są:

1) członkowie Kapituły Nagród;
2) instytucje publiczne, związki, stowarzyszenia, fundacje, organizacje i kluby żeglarskie;
3) mieszkańcy Szczecina, województwa zachodniopomorskiego i Pomorza Przedniego, a w przypadku Nagrody imienia kapitana Ludomira Mączki, także mieszkańcy całej Polski.

§20.

 1. Zgłoszenia do Nagrody imienia kapitana Ludomira Mączki przyjmowane są na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Zgłoszenia do Nagród wymienionych w § 1 pkt 2 – 11 przyjmowane są na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu.
 3. Zgłoszenia kandydatur do Nagród przyjmowane są w terminie od 10 stycznia do 15 lutego każdego roku. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej nagrodyzeglarskie.szczecin.pl.
 4. Wnioski należy składać elektronicznie pod adresem: nagrody.zeglarskie@zstw.szczecin.pl.
 5. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór załączony jest pod regulaminem).
 6. Wnioski nie podlegają rozpatrzeniu w przypadku gdy zostaną złożone w innej formie niż na formularzu wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2. lub gdy nie zostanie do nich dołączone oświadczenie wspomniane w pkt 5..

§21.

 1. Ze zgłoszonych kandydatów do Nagród, Kapituła Nagród wskazuje 3 nominowanych w każdej kategorii, spośród których jeden zostanie laureatem danej kategorii Nagród.
 2. Lista nominowanych do Nagród zostanie podana do publicznej wiadomości od dnia 10 marca każdego roku i opublikowana zostanie na stronie internetowej Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina: nagrodyzeglarskie.szczecin.pl.
 3. Nominowani zostaną powiadomieni z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem o terminie, czasie i miejscu odbycia się Gali Żeglarskiej, na które zostaną wręczone Nagrody.
 4. W przypadku nieodebrania Nagrody przez okres 60 dni lub rezygnacji z niej, Nagroda wraca do organizatora.

Rozdział 5.
Kapituła Nagród

§22.

 1. W skład Kapituły Nagród wchodzą osoby, które są autorytetami w dziedzinie żeglarstwa, kultury morskiej lub gospodarki morskiej oraz przedstawiciele Gminy Miasta Szczecin. Skład Kapituły Nagród rekomenduje Biuro Prezydenta Miasta w konsultacji przedstawicielami Stowarzyszeń i Związków propagujących żeglarstwo.
 2. Członków Kapituły Nagród powołuje i odwołuje na czas swojej kadencji Prezydent Miasta Szczecin w drodze odrębnego Zarządzenia.
 3. W skład Kapituły Nagród wchodzi nie mniej niż 7 i nie więcej niż 13 osób.
 4. Kapituła Nagród wybiera ze swojego grona Przewodniczącego zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy Członków Kapituły.
 5. Przewodniczący kieruje pracami Kapituły Nagród oraz przewodniczy jej obradom.
 6. W przypadku nieobecności Przewodniczącego na posiedzeniu Kapituły, obowiązki Przewodniczącego pełni osoba wybrana zwykłą większością głosów przez pozostałych Członków Kapituły.
 7. Obsługę organizacyjno – biurową Kapituły Nagród zapewni Sekretarz Nagród, pełniący rolę protokolanta, nie posiadający prawa udziału w głosowaniu i nie wychodzący w skład Kapituły Nagród, którego wskazuje Biuro Prezydenta Miasta Urzędu Miasta Szczecin.
 8. Kapituła Nagród podejmuje decyduje w drodze uchwał na podstawie „Regulaminu przyznawania Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina”.
 9. Kapituła Nagród wskazuje Prezydentowi Miasta Szczecin kandydatów na laureatów Nagród spośród zgłoszonych kandydatur. Wyboru kandydatów do Nagród Kapituła Nagród dokonuje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności ponad połowy członków Kapituły Nagród. W przypadku równej liczby głosów rozstrzygający jest głos Przewodniczącego Kapituły Nagród.
 10. W przypadku zgłoszenia kandydatury członka Kapituły Nagród do jednej z Nagród, zostaje on wyłączony z prac Kapituły Nagród dotyczących tej Nagrody.
 11. Osoby, które z przyczyn niezależnych nie mogą wziąć udziału w posiedzeniu Kapituły, mogą przesłać drogą mailową lub pocztową swoje opinie dotyczące poszczególnych kategorii nagród, jednak nie biorą one udziału w głosowaniu.
 12. W uzasadnionych przypadkach, nieobecni członkowie Kapituły mogą uczestniczyć w obradach oraz głosowaniu za pośrednictwem technicznych środków komunikacji na zasadzie wideokonferencji, pod warunkiem obecności ponad połowy członków Kapituły.
 13. Do czasu ogłoszenia wyników Nagród podczas Gali Żeglarskiej, Członkowie Kapituły Nagród zobowiązani są do zachowania tajemnicy o przebiegu głosowania i wyłonionych kandydaturach na laureatów.
 14. Członkowie Kapituły Nagród nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach Kapituły Nagród.

 

 

Klauzula informacyjna RODO

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników („Administrator”) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) („RODO”) jest Organizator: Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o., ul. Wendy 8, 70-655 Szczecin;
 2. W sprawach dotyczących danych osobowych Uczestnik może skontaktować się poprzez: e-mail: iod@zstw.szczecin.pl pisemnie na adres Administratora.
 3. Dane Uczestników przetwarzane będą zgodnie z warunkami określonymi w RODO oraz ustawie z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000 z dnia 2018.05.24) („UODO”) na podstawie:
  3.1. uzasadnionego interesu Administratora (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO),w szczególności w celu organizacji konkursu, zrealizowania zobowiązań wobec Uczestników, w szczególności w celu wręczenia nagród oraz rozliczenia podatku,
  3.2. zgody Uczestnika (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w sytuacji, gdy jej pozyskanie przez Administratora od Uczestnika jest wymagane.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe pochodzące bezpośrednio od Uczestników, takie jak:
  4.1. imię i nazwisko,
  4.2. adres do korespondencji
  4.3. adres mailowy
  4.4. telefon
  4.5. wizerunek
 5. Odbiorcami danych Uczestników będą podmioty, które będą wspomagały organizację Konkursu, wśród których mogą znaleźć się następujące kategorie podmiotów: podwykonawcy, czyli podmioty, z których Administrator korzysta przy organizacji zawodów, w tym Organizator Wykonawczy, pracownicy i współpracownicy Administratora.
 6. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, to jest poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od daty wystawienia dokumentu księgowego. (zgodnie z Ustawą z dnia 29.09.1994 o rachunkowości; tekst jednolity Dz. U. z 1994 Nr 121 poz. 591)
 8. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 9. Administrator zapewnia Uczestnikom prawo dostępu do ich danych, prawo sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Uczestnik może także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Jego danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, Klientowi przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Oświadczenie do pobrania

Kliknij, by pobrać plik doc