Regulamin przyznawania Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

1. Ustanawia się Międzynarodowe Nagrody Żeglarskie Szczecina, zwane dalej Nagrodami, w następujących kategoriach:

1) Nagroda imienia kapitana Ludomira Mączki;
2) Rejs Roku – Nagroda imienia Wyszaka;
3) Żeglarz Roku;
4) Regatowiec Roku – Nagroda imienia kapitana Kazimierza „Kuby” Jaworskiego;
5) Popularyzacja Żeglarstwa – Nagroda imienia kapitana Kazimierza Haski;
6) Nagroda Kota Umbriagi;
7) Wydarzenie Żeglarskie;
8) Trener Roku – Nagroda imienia Teodora Czarneckiego;
9) Żeglarska Nagroda Specjalna.

 

Rozdział 2.
Cele i założenia

2. Nagrody ustanawia się w celu:

popularyzacji żeglarstwa i jego tradycji;

uhonorowania ważnych osiągnięć żeglarskich, w tym związanych z Pomorzem Zachodnim i Pomorzem Przednim, a także tych, które są dorobkiem – Stettiner Yacht Clubu z siedzibą w Lubece;

propagowania kultury morskiej, kształtowania i rozwijania świadomości morskiej;

wyróżnienia dokonań w dziedzinie wychowania morskiego dzieci i młodzieży.

 

 3. Organizatorem Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina jest Prezydent Miasta Szczecin.

 

Rozdział 3.
Nagrody i zasady ich przyznawania

 4. 1. O ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, laureatem Nagrody może być żyjąca osoba fizyczna, grupa osób fizycznych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwane dalej podmiotami.

 1. Ilekroć, zgodnie z niniejszym Regulaminem, wymagany jest związek z Polską, Pomorzem Zachodnim lub Pomorzem Przednim, oznacza to spełnienie odpowiednio, przynajmniej jednego
  z poniższych kryteriów:
 • posiadanie miejsca zamieszkania odpowiednio w Polsce, na Pomorzu Zachodnim lub Pomorzu Przednim,
 • prowadzenie działalności żeglarskiej lub marynistycznej odpowiednio w Polsce, na terenie Pomorza Zachodniego lub Pomorza Przedniego,
 • propagowanie żeglarstwa odpowiednio w Polsce, na terenie Pomorza Zachodniego lub Pomorza Przedniego.
 1. Z zastrzeżeniem § 1 pkt 1, podmiotom można przyznać tylko jedną Nagrodę, za osiągnięcia w roku poprzedzającym rok przyznania Nagród.
 2. W każdym roku można przyznać nie więcej niż po jednej z Nagród w każdej z kategorii,
  o których mowa w § 1 pkt 1-9.
 3. Nagrody przyznaje Prezydent Miasta Szczecin na wniosek Kapituły Nagród.
 4. Od decyzji Prezydenta Miasta Szczecin o przyznaniu Nagrody nie przysługuje odwołanie.
 5. Wręczenie Nagród następuje na Gali Żeglarskiej, która odbywa się każdego roku w ostatnią sobotę marca.
 6. W przypadku, gdy ostatnia sobota marca przypada w czasie Świąt Wielkanocnych, wręczenie Nagród następuje w trzecią sobotę marca.

 5. 1. Nagrody określone w § 1 pkt 1-9 przyznawane są co roku, z zastrzeżeniem, że w razie braku zgłoszenia kandydatury do poszczególnych Nagród lub gdy zgłoszone kandydatury nie będą licowały z prestiżem Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina członkowie Kapituły mogą w danym roku odstąpić od przyznania Nagrody w tej kategorii.

6. 1. Nagroda imienia kapitana Ludomira Mączki jest Nagrodą ogólnopolską i międzynarodową, przyznawaną „Za wierność idei swobodnego żeglowania”.

 1. Nagrodę może otrzymać żeglarz posiadający związek z Polską lub Pomorzem Przednim, żeglarz polonijny, a także członek i wychowanek Stettiner Yacht Clubu z siedzibą w Lubece.
 2. Nagroda, o której mowa w ust. 1 może zostać przyznana za:
  • nieprzeciętne osiągnięcie żeglarskie, które miało miejsce w ciągu dwóch lat poprzedzających rok przyznania Nagrody;
  • dokonania związane z kulturą morską, za które uznaje się między innymi: wyreżyserowanie filmu o tematyce żeglarskiej/morskiej, napisanie książki o tematyce żeglarskiej/morskiej, prowadzenie działalności publicystycznej o tematyce żeglarskiej/morskiej lub propagowanie kultury marynistycznej przez okres nie krótszy niż 15 lat;
  • całokształt działalności w dziedzinie żeglarstwa, pod warunkiem prowadzenia co najmniej
   20-letniej działalności w tej dziedzinie.
 1. Laureat Nagrody, o której mowa w ust. 1, otrzymuje: rzeźbę – statuetkę LUDOMIRA, przedstawiającą kapitana Ludomira Mączkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10.000 złotych netto (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
 2. Imię i nazwisko laureata umieszczone zostanie na tablicy informacyjnej w Alei Żeglarzy w Szczecinie.
 3. W przypadku, gdy laureatem Nagrody, o której mowa w ust. 1, będzie grupa osób fizycznych, rzeźbę – statuetkę LUDOMIRA przekazuje się na ręce najstarszego wiekiem członka grupy lub przedstawiciela wskazanego przez grupę, natomiast nagroda pieniężna zostaje podzielona na równe części (w ilości równej liczbie członków grupy) i przekazana w części każdemu z członków grupy.
 4. Wniosek o przyznanie Nagrody, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
  7. 1. Rejs Roku – Nagroda imienia Wyszaka jest Nagrodą przyznawaną za wybitny rejs, który zakończył się w roku poprzedzającym rok przyznania Nagród.
 1. Nagrodę przyznaje się za wybitny rejs, jeżeli spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
 • kapitan (sternik) jachtu, którym odbyto rejs, posiada związek z Pomorzem Zachodnim lub Pomorzem Przednim,
 • większość załogi jachtu, którym odbyto rejs, stanowili żeglarze posiadający miejsce zamieszkania na Pomorzu Zachodnim lub Pomorzu Przednim,
 • jacht, którym odbyto rejs, w trakcie rejsu, był zarejestrowany na Pomorzu Zachodnim lub Pomorzu Przednim.
 1. Laureatem Nagrody zostaje kapitan (sternik) jachtu.
 2. Wniosek o przyznanie Nagrody, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

8.

1. Żeglarz Roku jest Nagrodą przyznawaną za szczególne osiągnięcia związane z żeglarstwem.

2. Nagrodę może otrzymać żeglarz posiadający związek z Pomorzem Zachodnim lub Pomorzem Przednim.

3. Wniosek o przyznanie Nagrody, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

 9.

1. Regatowiec Roku – Nagroda imienia kapitana Kazimierza „Kuby” Jaworskiego jest Nagrodą przyznawaną za nieprzeciętne sukcesy w żeglarstwie wyczynowym.

2. Nagrodę może otrzymać żeglarz regatowy posiadający związek z Pomorzem Zachodnim lub Pomorzem Przednim, który osiągnął nieprzeciętne sukcesy w żeglarstwie wyczynowym.

3. Wniosek o przyznanie Nagrody, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.

10.

1. Popularyzator żeglarstwa – Nagroda imienia kapitana Kazimierza Haski jest Nagrodą przyznawaną za szeroko pojętą popularyzację żeglarstwa, między innymi poprzez działania w sferze kultury, sportu i turystyki, mającą szczególne znaczenie dla Szczecina, Pomorza Zachodniego i Pomorza Przedniego.

2. Wniosek o przyznanie Nagrody, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik 5 do Regulaminu.

11.

1. Nagroda Kota Umbriagi jest Nagrodą przyznawaną za znaczące osiągnięcia związane z żeglarstwem lub jego popularyzację.

2. Nagrodę może otrzymać osoba fizyczna lub grupa osób fizycznych, w wieku od 6 do 14 lat oraz inne podmioty krzewiące żeglarstwo wśród dzieci.

3. Wniosek o przyznanie Nagrody, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik 6 do Regulaminu.

 

12.

1. Wydarzenie Żeglarskie jest Nagrodą, którą wyróżnia się imprezę o tematyce żeglarskiej lub inne nieprzeciętne zdarzenie z nią związane, które zostało zorganizowane na terenie Szczecina, Pomorza Zachodniego lub Pomorza Przedniego.

2. Wydarzeniem, o którym mowa w ust. 1 są w szczególności: regaty, uroczystości żeglarskie, koncerty, festiwale, wystawy.

3. Wniosek o przyznanie Nagrody, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik 7 do Regulaminu.

 

 13.

1. Trener Roku – Nagroda imienia Teodora Czarneckiego jest Nagrodą przyznawaną wyróżniającym się trenerom, szkoleniowcom, instruktorom żeglarstwa i innym osobom wspierającym proces szkolenia żeglarzy, zarówno regatowych, jak i turystycznych, mającym miejsce zamieszkania na Pomorzu Zachodnim lub Pomorzu Przednim.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Nagroda może być przyznana także za całokształt działalności w dziedzinie szkolenia żeglarzy.

3. Wniosek o przyznanie Nagrody, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik 8 do Regulaminu.

 

14.

1. Żeglarska Nagroda Specjalna jest Nagrodą przyznawaną za działalność związaną z żeglarstwem lub marynistyką, nie kwalifikującą się do przyznania Nagród, o których mowaw §1 pkt 1 – 8.

2. Wniosek o przyznanie Nagrody, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik 9 do Regulaminu.

 

15. Nagrody określone w § 7-14 mogą być przyznane także członkom i wychowankom Stettiner Yacht Clubu z siedzibą w Lubece.

 16.

1. Laureaci Nagród wymienionych w § 1 pkt 2-9 otrzymują statuetki i dyplomy okolicznościowe. W przypadku, gdy laureatem Nagrody będzie grupa osób fizycznych, statuetki przekazuje się na ręce najstarszego wiekiem członka grupy lub przedstawiciela wskazanego przez grupę

2. Fundatorem nagród wymienionych w § 1 pkt 1 i pkt 4-9 jest Gmina Miasto Szczecin.

3. Fundatorem nagród wymienionych w § 1 pkt 2 i 3 jest Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski.

 

Rozdział 4.
Tryb zgłaszania kandydatów do Nagród i ogłoszenie listy nominowanych

17.

1. Do zgłaszania kandydatów uprawnieni są:

1) członkowie Kapituły Nagród;

2) instytucje publiczne, związki, stowarzyszenia, fundacje, organizacje i kluby żeglarskie;
3) osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, mające miejsce zamieszkania
w województwie zachodniopomorskim lub Pomorzu Przednim, a w przypadku Nagrody imienia kapitana Ludomira Mączki, także osoby mające miejsce zamieszkania w Polsce.

2. Zgłoszenie kandydata nieposiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych wymaga zgody rodzica lub opiekuna prawnego kandydata. Zakres odpowiednio władzy rodzicielskiej oraz opieki dokonującego zgłoszenia musi umożliwiać dokonanie zgłoszenia zgodnego z niniejszym Regulaminem.

18.

1. Zgłoszenia do Nagród wymienionych w § 1 pkt 1- 9, dokonywane są:

na wnioskach, które stanowią odpowiednio załączniki nr 1-9 do Regulaminu lub za pomocą formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej nagrodyzeglarskie.szczecin.pl

Zgłoszenia do Nagród, o których mowa w ust. 1, należy:

w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 – po wypełnieniu wniosku, przesłać na adres email: nagrody.zeglarskie@zstw.szczecin.pl lub dostarczyć na adres:

Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o., ul. T. A. Wendy 8, 70-655 Szczecin,

w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 – wypełnić i wysłać za pośrednictwem formularza elektronicznego, znajdującego się na stronie internetowej nagrodyzeglarskie.szczecin.pl

 

3. Osoba zgłaszająca kandydata do Nagrody powinna dołączyć do składanego wniosku:

w przypadku kandydata będącego osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych – oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na zgłoszenie, na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie jego wizerunku (wzory załączone są na stronie internetowej www. nagrodyzeglarskie.szczecin.pl/zgloszenia/),

w przypadku kandydata będącego osobą fizyczną nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych – zgodę rodzica lub opiekuna prawnego kandydata na dokonanie zgłoszenia, zgodę rodzica lub opiekuna prawnego kandydata na przetwarzanie danych osobowych kandydata oraz zgodę rodzica lub opiekuna prawnego kandydata na rozpowszechnianie wizerunku kandydata (wzory załączone są na stronie internetowej www. nagrodyzeglarskie.szczecin.pl/zgloszenia/)

 1. Zgłoszenia nie podlegają rozpatrzeniu w przypadku gdy zostaną złożone niezgodnie z ust. 1 lub gdy nie zostaną do nich dołączone oświadczenia, o którym mowa w ust. 3.
 2. Zabronione jest zamieszczanie w zgłoszeniach jakichkolwiek treści, które naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub jakiekolwiek prawa osób trzecich.
 3. Zgłaszający ponosi pełną, wyłączną odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych, a także autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich w związku z przesłanym zgłoszeniem.
 4. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami przeciwko Organizatorowi lub Gminie Miasto Szczecin z tytułu naruszenia praw, o których mowa w ust. 6, zgłaszający zobowiązany jest do zaspokojenia roszczeń i zwolnienia Organizatora oraz Gminy Miasto Szczecin od wszelkich zobowiązań, jakie mogą powstać z tego tytułu.
 5. W przypadku gdy zgłaszający przekaże wraz ze zgłoszeniem utwór, w tym zdjęciowy, filmowy lub tekstowy, wraz z jego przekazaniem, udziela Gminie Miasto Szczecin bezpłatnie, na czas nieoznaczony, nieograniczonej co do miejsca, licencji niewyłącznej na wielokrotne wykorzystywanie dostarczonych utworów (fotografii, fragmentów nagrań wideo w formie analogowej lub cyfrowej oraz tekstów). Udzielenie licencji nie ogranicza swobody autora do korzystania z przynależnych mu autorskich praw majątkowych do wyżej wymienionych utworów wobec innych podmiotów.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania utworów, o których mowa w ust. 8, dla potrzeb związanych z organizacją i przyznawaniem Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina, a w szczególności do ich utrwalania dowolną techniką, obróbki (w tym wprowadzania zmian w niezbędnym zakresie) oraz publikowania w Internecie, drukiem, w mediach społecznościowych, powielania ich w materiałach drukowanych, na stronach internetowych, nośnikach elektronicznych oraz udostępniania ich w celach informacyjnych w środkach masowego przekazu oraz wydawnictwach zwartych zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem autorskim.
 7. Organizator nie zwraca materiałów dostarczonych w zgłoszeniach.
 8. Zgłoszenia kandydatur do Nagród przyjmowane są w terminie od 10 stycznia do 15 lutego każdego roku.

19.

1. Ze zgłoszonych kandydatów do Nagród, Kapituła Nagród wskazuje Prezydentowi Miasta Szczecin trzech nominowanych w każdej kategorii, spośród których jeden zostanie laureatem w danej kategorii Nagród.

2. Lista nominowanych do Nagród zostanie podana do publicznej wiadomości od dnia 10 marca każdego roku i opublikowana na stronie internetowej Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina: nagrodyzeglarskie.szczecin.pl.

3. Nominowani zostaną powiadomieni z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem o terminie i miejscu odbycia się Gali Żeglarskiej, na której zostaną wręczone Nagrody.

4. W przypadku nieodebrania Nagrody przez okres 60 dni od dnia odbycia się Gali Żeglarskiej lub rezygnacji z Nagrody, Nagroda wraca do Organizatora.

 

Rozdział 5.
Kapituła Nagród

 20.

1. W skład Kapituły Nagród wchodzą osoby, które są autorytetami w dziedzinie żeglarstwa, kultury morskiej lub gospodarki morskiej oraz przedstawiciele Gminy Miasta Szczecin.

 1. Skład Kapituły Nagród rekomenduje Biuro Prezydenta Miasta Urzędu Miasta Szczecin, po konsultacji z przedstawicielami stowarzyszeń i związków propagujących żeglarstwo.
 2. Członków Kapituły Nagród powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Szczecin w drodze Zarządzenia.
 3. W skład Kapituły Nagród wchodzi nie mniej niż 7 i nie więcej niż 13 osób.
 4. Kapituła Nagród wybiera ze swojego grona Przewodniczącego zwykłą większością głosów,
  w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy Członków Kapituły.
 5. Przewodniczący kieruje pracami Kapituły Nagród oraz przewodniczy jej obradom.
 6. W przypadku nieobecności Przewodniczącego na posiedzeniu Kapituły, obowiązki Przewodniczącego na danym posiedzeniu pełni osoba wybrana zwykłą większością głosów,
  w głosowaniu jawnym przez pozostałych Członków Kapituły.
 7. Obsługę organizacyjno – biurową Kapituły Nagród zapewnia Sekretarz Nagród, pełniący rolę protokolanta, nie posiadający prawa udziału w głosowaniu i nie wchodzący w skład Kapituły Nagród, którego wskazuje Biuro Prezydenta Miasta Urzędu Miasta Szczecin.
 8. Kapituła Nagród podejmuje decyduje w drodze uchwał na podstawie „Regulaminu przyznawania Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina”.
 9. Kapituła Nagród wskazuje Prezydentowi Miasta Szczecin nominowanych do Nagród spośród zgłoszonych kandydatur.
 10. Wyboru nominowanych do Nagród Kapituła Nagród dokonuje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności ponad połowy członków Kapituły Nagród. W przypadku równej liczby głosów, rozstrzygający jest głos Przewodniczącego Kapituły Nagród.
 11. W przypadku zgłoszenia kandydatury członka Kapituły Nagród do jednej z Nagród, zostaje on wyłączony z prac Kapituły Nagród dotyczących tej Nagrody.
 12. Z zastrzeżeniem ust. 14 poniżej, osoby, które nie mogą wziąć udziału w posiedzeniu Kapituły Nagród, mogą przesłać drogą mailową, za pośrednictwem operatora pocztowego lub
  za pośrednictwem posłańca swoje opinie dotyczące poszczególnych kategorii Nagród, jednak nie biorą udziału w głosowaniu.
 13. W uzasadnionych przypadkach, członkowie Kapituły Nagród mogą uczestniczyć w obradach oraz głosowaniu za pośrednictwem technicznych środków komunikacji na zasadzie wideokonferencji,
 14. Do czasu ogłoszenia laureatów podczas Gali Żeglarskiej, Członkowie Kapituły Nagród zobowiązani są do zachowania tajemnicy o przebiegu głosowania i wyłonionych kandydaturach na laureatów.
 15. Członkowie Kapituły Nagród nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach Kapituły Nagród.

 

A A+ A++